Spring til indhold

Tilmeldingsbetingelser i Odense Musikskole

Her kan du læse tilmeldingsbetingelserne i Odense Musikskole.

Betaling

Sker hver måned forud på de tilsendte indbetalingskort fra Odense Kommunes BorgerServiceCenter. Hvis man har e-boks, sendes regningen direkte til e-boksen. Betaling kan tilmeldes PBS, eller kan ske på posthuse og i pengeinstitutter. Ved for sen betaling vil rykkergebyr blive opkrævet efter gældende kommunale regler.

 

Administrationsgebyr

Alle elever betaler 100 kr. hver sæson ved optagelse. Gebyret dækker bl.a. fotokopier til undervisningen, kopiafgift til CopyDan, KODA, udgifter ved opkrævning af elevbetaling, samt medlemskab af musikskolernes regions- og landsorganisationer.

 

Afbud fra eleven

Meld afbud direkte til musiklæreren eller til musikskolens kontor. Afbud fra eleven giver ikke ret til erstatning af tabte timer.

 

Fælles aktiviteter

Musikskolen forbeholder sig ret til at erstatte den skemalagte undervisning med koncerter, fællesarrangementer, events osv.

 

Sæsonlængde

Musikskolens undervisning er placeret inden for de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jævnfør Odense Kommunes ferieår. Du kan se sæsonoversigten her

Instrumentalundervisning starter i august samtidig med folkeskolerne i Odense Kommune. Sammenspilsundervisning starter typisk slut august/start september. Den første uge af januar (uge 1) er der ingen undervisning pga. fælleskursus for alle lærerne. Den sidste uge af skoleåret er der ingen undervisning pga. skemalægning til den kommende sæson. Instrumentalundervisningen finder sted 35‐37 gange afhængig af ugedag (det varierer pa. fx helligdage).Sammenspilsundervisningen finder sted 29‐31 gange tilsvarende afhængig af ugedag.

 

Praksis for tilbagebetaling ved aflyst undervisning

Musikskolens undervisning placeres i de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jf. Odense Kommunes ferieår. Når undervisningsåret er gået, opgør musikskolen antallet af undervisningsgange. Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales dog kun refusion, såfremt der ikke er sat vikar på undervisningen.

 

Sammenspil, kor og hørelære

Undervisning i sammenspil, kor og hørelære er gratis, hvis man betaler for instrumentalundervisning i musikskolen. Hold sammensættes af musikskolens lærere på baggrund af antal elever, niveau og forudsætninger. Læs mere om de mange muligheder for sammenspil her

 

Fotos

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder og video taget i undervisningssituationer og ved koncerter i musikskolens brochurer, til pressemeddelelser, på plakater, på hjemmesiden, på Facebook og på Instagram.

 

Udmeldelsesvarsel

Udmeldelse af Odense Musikskole sker med løbende måned plus en måned. Det vil sige, at sker udmeldelsen fx i januar, hæfter man for betaling i januar og februar. Læs mere om udmeldelse her

 

Hold- og gruppeundervisning

Særligt for hold- og gruppeundervisning gælder, at såfremt elevtilmeldingen ikke er tilstrækkelig, vil holdet blive lukket efter bindingsperiodens ophør.

For lørdagsskolen gælder tilmelding og betaling for et halvt år ad gangen. Deltagerbetaling refunderes ikke ved udmeldelse.

 

Orlov

I særlige tilfælde giver musikskolen orlov til elever, der skal på efterskole eller lignende. Kontakt musikskolen for yderligere information.

 

Mulighed for undervisning i skoletiden

Med den seneste skolereform blev det muligt at tilbyde musikskoleundervisning indenfor folkeskolens undervisningstid. Det kan ske efter aftale mellem eleven, forældrene og skolelederen.

Du kan læse mere i Kulturministeriets orientering og vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen.